Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Projects. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Projects. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος "Νομικά Θέματα Πληροφορικής" πραγματοποιήθηκε η παρούσα εργασία με θέμα: Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο. Πραγματοποιείται αναφορά για το ρόλο των προσωπικών δεδομένων στο internet καθώς και λύσεις που βρίσκονται σε έρευνα για την αντιμετώπιση της κακής χρήσης αυτών.

Κατέβασμα της παρουσίασης
Read more »

Systems Analysis and Design - Software Engineering (FESTO MPS Project)

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε εφαρµογή ελέγχου (controlling application) για το σύστηµα Festo ModularProduction System (FESTO MPS). Το Festo MPS είναι ένα σύστηµα γραµµής παραγωγής που αναπτύχθηκε από την εταιρία Festo για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
Το σύστηµα χρησιµοποιούν πολλά Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Στα πλαίσια της εργασίας σχεδιάσθηκε χρησιµοποιώντας UML µια
κατανεµηµένη εφαρµογή ελέγχου (distributed control application) του παραπάνω
συστήµατος.
Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασµού του συστήµατος δώθηκε µια υλοποίηση
χρησιµοποιώντας µια αντικειµενοστρεφή γλώσσα προγραµµατισµού.
Η επίδειξη της εφαρµογής έγινε µε την χρήση ενός emulator που δόθηκε
για τον σκοπό αυτό.

Read more »

Προσομοίωση Λειτουργίας ATM Μεταγωγέα 4x4 που βασίζεται στον Scheduler Firm

Η σημασία της χρήσης packet switches υψηλής ταχύτητας σε ενσωματωμένα συστήματα αυξάνεται όλο και περισσότερο, επειδή παρέχουν πολλαπλά παράλληλα data paths τα οποία είναι απαραίτητα για νέα αναπτυσσόμενα συστήματα όπως οι ενσωματωμένοι πολυεπεξεργαστές. Εφαρμογές βρίσκουν και στους επεξεργαστές που χρησιμοποιούν multiprotocol communication καθώς και στα multiprotocol network systems.

Η περισσότερα υποσχόμενη αρχιτεκτονική για μεταγωγείς τέτοιων συστημάτων είναι εκείνη που χρησιμοποιεί πολλαπλές ουρές εισόδου, η οποία μάλιστα εμφανίζει και σχετικά χαμηλό κόστος υλοποίησης και ενσωμάτωσης στα συστήματα αυτά.

Προσοχή χρειάζεται ωστόσο για τον σχεδιασμό των υψηλής ταχύτητας schedulers που απαιτούνται προκειμένου να αποτρέπονται οι συγκρούσεις κατά τη μετάδοση των πακέτων, αλλά και να επιτυγχάνεται η ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση μετάδοσής τους. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι στις switching αρχιτεκτονικές όλα τα πακέτα έχουν το ίδιο μέγεθος (ATM διασυνδέσεις). Υπολογίζουμε την αξία ενός scheduler ως συνάρτηση του throughput, της πολυπλοκότητας του κυκλώματος και της κατανάλωσης ενέργειας βασιζόμενοι στην τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Αυτό που έχουμε πάντα υπόψη μας είναι οι δραματικές εξελίξεις που αναμένονται στη διαθεσιμότητα high-speed προγραμματιζόμενης λογικής και ενσωματωμένων (embedded) επεξεργαστών στο ίδιο chip.

Γενικά, οι schedulers κατηγοριοποιούνται ως centralized ή distributed, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, οι centralized έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ελέγχου σε ένα κεντρικό σημείο του κυκλώματος και παίρνουν τις αποφάσεις χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες του συστήματος. Οι distributed αντίστοιχα δεν αποθηκεύουν τις πληροφορίες ελέγχου κάπου κεντρικά αλλά κάνουν τις επιλογές τους χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο το οποίο ανταλλάσσει πληροφορίες ελέγχου μεταξύ των εισόδων και των εξόδων κατά παράλληλο τρόπο. Ο scheduler που εμείς θα μελετήσουμε ονομάζεται FIRM και είναι κατανεμημένος (distributed).

Download Project

Read more »

Υλοποίηση Μεταγωγέα 4x4

Ο πλήρης μεταγωγέας σε ένα δίκτυο επικοινωνίας υπολογιστών αποτελείται από δύο κομμάτια: τον ελεγκτή ροής πακέτων και το κομμάτι που υλοποιεί την ενσύρματη διασύνδεση. Ο ελεγκτής ροής εξετάζει τα bit διεύθυνσης ενός πακέτου που φθάνει στην είσοδο του μεταγωγέα και καθορίζει την έξοδο στην οποία θα βγει το πακέτο στέλνοντας τα κατάλληλα σήματα ελέγχου στο κομμάτι που υλοποιεί την ενσύρματη διασύνδεση. Με αυτόν διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα στα πακέτα και ότι όλες οι αιτήσεις για διασύνδεση κάποτε θα εξυπηρετηθούν.

Ένας σύγχρονος μεταγωγέας 4x4 έχει τέσσερις εισόδους στις οποίες φθάνουν πακέτα συγχρονισμένα με το ρολόι και τέσσερις εξόδους από τις οποίες φεύγουν πακέτα συγχρονισμένα με το ρολόι.

Download Project

Read more »

Υλοποίηση βάσης δεδομένων του παιχνιδιού Football Manager και εφαρμογή αναζήτησης

Στο συγκεκριμένο project γίνεται μία προσέγγιση της βάσης δεδομένων ενός παιχνιδιού τύπου football manager. Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο των Microsoft Office, Microsoft Access, καθώς και το διαδικτυακό εργαλείο Synergo ( www.synergo.gr ) για τη σχεδίαση του αντίστοιχου διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων(ΟΣ). Στην παρούσα αναφορά γίνεται μια γενικότερη περιγραφή του μοντέλου που ακολουθήθηκε για την κατασκευή της βάσης και επισημαίνονται διάφορες προσεγγίσεις που έγιναν για την απλοποίηση του μοντέλου καθώς και σχόλια σχετικά με τις οντότητες, τα γνωρίσματα και τις σχέσεις που ορίστηκαν. Επίσης, γίνεται αναφορά στα SQL ερωτήματα που δημιουργήθηκαν για τον έλεγχο της βάσης.

Στη βάση εισήχθησαν κάποια στοιχειώδη δεδομένα για τον έλεγχό της μέσω των SQL ερωτημάτων, χωρίς να είναι δεδομένο ότι αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Download Project

Read more »